späť

Nová Agora

Bratislava - Nové Mesto

„Do očí napadalo hviezd. / Oh, poď sa podívať!“. Tieto slová poetky Maši Haľamovej, ktorá časť života prežila na ul. Sibírska 64, tvoria voľné motto pre premenu fádneho priestranstva medzi ul. Sibírska 58 a 60 na verejné miesto, ktoré bude „svojím“ útočiskom pre celú komunitu. Prvý krok pre kultivovanie miesta bol už urobený prostredníctvom dizajnérskej inštalácie (nielen) na sedenie. Záhradná scénografia s edukačno-ekologickým a literárnym zázemím tvoria tento aktuálny projekt, ktorý ma podporiť genus loci novej agory - miesta pre nápaditú, zodpovednú a aktívnu komunitu. Projekt predpokladá postupnú premenu ekológie priestoru podľa návrhov a realizácií samotných užívateľov.

Problém, ktorý projekt rieši

V časti Februárka – Bratislava Nové Mesto neexistuje zelený verejný priestor, ktorý by združoval rôznorodé vekové, rodové a profesijné skupiny a ktorý by fungoval na báze dobrovoľnosti susedov (zdola). Plocha medzi ul. Sibírska 58 a 60 je tým, čo sa v sociálnych vedách popisuje ako tzv. ne-miesto. Zúčastnené pozorovanie a pološtruktúrované rozhovory zrealizované študentmi sociálnej antropológie FSEV UK odhalili tieto charakteristiky miesta: 1) Nikomu nepatrí, a preto za jeho stav nenesie nikto zodpovednosť. 2) Slúži len ako tranzit. 3) Plocha pripomína bariéru, ktorá rozdeľuje, pretože ľuďom nie je jasné, čo tvorí, čím je. 4) Chýba organizácia priestoru (napr. oddelenie od parkovacej), funkčnosť a estetické stvárnenie. Táto povaha miesta má dopad na absenciu „žitého“ susedstva s pevnými vzťahmi. Chýba inklúzia, ako aj medzigeneračná výmena poznatkov, identít, zručností.

Organizácia: Spolok PAMODAJ

Región realizácie projektu: Bratislavský kraj

Web: http://pamodaj.com


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia