Buďme sociálni aj online!

Celé Slovensko


Cieľom je vypracovať 6 online metodík (IPROD - Individ. plán rozvoja osobnosti dieťaťa,IAPZ - Individ. akčný plán zamestnanosti,Hospodárenie rodiny,Sociálne bývanie,Výchovné štýly,Rodičovské zručnosti) a zakomponovať ich do online portálu SOCIO, ktoré slúži odborným poradcom a expertom vykonávajúcim opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a rodín a soc. kurately (SPOaSK). Online portál a metodiky budú postavené na skúsenostiach z praxe počas 1. vlny COVID19 a budú pomôckou pre rozvoj digitalizácie sociál. sektora a budú prístupné aj iným organizáciám vykonávajúcim SPOaSK na Slovensku. Tenenet má pobočky po celom SK a úspešnosť projektu sa premietne do sanácie cca 2000 klientov v roku 2021.

Problém, ktorý projekt rieši

Na SK nie je nastavený žiadny digitálny systém, kde by sa evidovali podrobné postupy práce s klientami, ktorého súčasťou sú kvalitné metodiky vytvorené na základe kvalitatívnych štandardov s klientelou SPOaSK, ktoré́ by zjednotili prístup pracovníkov ku klientom a nastavili objektívnejšiu merateľnosť a porovnateľnosť výsledkov práce v SPODaSK. Nastavené legislatívne opatrenia nekorešpondujú s realitou a MVO nahrádzajú a plnia úlohy, ktoré má zabezpečovať štát. Na SK ešte stále pretrváva podpora inštitucionálnych a pobytových služieb, čo nekorešponduje s novými trendami EÚ v terénnych a ambulant. službách. Tenenet v roku 2020 pracuje s cca 1600 klientami, ideálne na báze osobných stretnutí priamo v teréne. COVID obmedzenia zamedzili mnohým osobným stretnutiam, čím sa klienti dostávali do nepriaznivých životných situácií. Prostredníctvom nastavenia online metodík budú mať odborní pracovníci možnosť pracovať s klientami aj v online prostredí a pomoc bude oveľa adresnejšia.

Organizácia: TENENET o.z.

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: www.tenenet.sk

Vyška grantu: 8 280.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia