Zmudri v ekológii

Prešov


Zmudri v ekológii bude dvojdielny video kurz v trvaní 2x10min dopĺňajúci portfólio praktických tém, ktorým sa Zmudri dlhodobo venuje, určený predovšetkým mladým ľuďom. Kurz s polu s metodickým materiálom a aktivitami bude distribuovaný aj učiteľom po celom Slovensku pre použitie na vyučovaní (pripravený aj na variant dištančného vyučovania), pričom unikátnosť konceptu spočíva vo forme jeho spracovania, ktorá mladých ľudí zaujíma a je im blízka. Tému ekológie, ktorá je v školskom prostredí prezentovaná nezaujímavo a marginálne (alebo vôbec), prinesie tak, že vnesie na hodinu novú dynamiku a vďaka sprievodným materiálom pre učiteľa podnieti diskusiu a komunikáciu o tejto téme.

Problém, ktorý projekt rieši

Téma ekológie sa v posledných rokoch cez rôzne osvetové kampane dostáva do povedomia verejnosti. Čoraz viac sa o ňu zaujímajú aj mladí ľudia, no jej zastúpenie v rámci vyučovania je podľa našich pozorovaní a spätných väzieb od učiteľov nízke. Príčin je viacero a zjednodušene by sme ich mohli zhrnúť do týchto oblastí: 1. Ekologické témy sú súčasťou školských vzdelávacích programov ISCED 2 a ISCED 3 v rámci náuky o spoločnosti, pracovného vyučovania či iných výchovných predmetov, no inovatívnych materiálov, ktoré by mal učiteľ v rámci tejto témy, je veľmi málo. 2. Dané témy sú stále podávané prevažne frontálnym výkladom, bez uvádzania príkladov, či zakomponovania zážitku a nových prvkov v rámci vyučovania. Tieto metódy sú pre väčšinu mladých ľudí nezaujímavé a nudné. Vyučovanie tak často skĺzava do toho, že sa žiaci učia nezmyselné poučky a pojmy, ktoré sú pre praktické fungovanie a ozajstné vnímanie ekológie ako súčasti sveta, nepoužiteľné.

Organizácia: Zmudri

Región realizácie projektu: Celé Slovensko

Web: www.zmudri.sk

Vyška grantu: 6 400.00 Eur


Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia