Je ti blízke miesto, kde žiješ? Podporujeme projekty, ktoré zlepšia život v tvojom okolí.

Prihlás projekt tvojej organizácie a zmeň veci, ktoré by si inak nevedel zmeniť sám.

Kto sme?

Sme tím Nadácie Slovenskej sporiteľne. Od roku 2004 rozvíjame občiansku spoločnosť a podporujeme komunity. Podporujeme vzdelávanie, sociálnu pomoc, ochranu zdravia, životného prostredia, šport a kultúru. Spolu vytvárame modernú a zodpovednú krajinu.

Pozrite sa, koho sme už podporili v minulosti.

Archív projektov

Prihlás projekt tvojej organizácie

Podporíme 25 projektov, každý sumou 8 000 €.

Prihlásiť svoj projekt môžeš do 31. októbra 2019

Plné znenie grantovej výzvy

Aké projekty hľadáme tento rok?

Verejnoprospešné, zodpovedné, ktorým veríte. Mali by mať v sebe aj kus inovatívnosti a odhodlania robiť veci inak = lepšie a efektívnejšie. Pridanou hodnotou je aj dobrovoľníctvo. Hľadáme nápady, ktoré prispejú k reálnej zmene života v tvojom meste, obci či komunite v duchu našej tohtoročnej témy Mesto blízke ľuďom a budú realizované od marca do októbra 2020.
Projekt musí spadať do jednej z týchto kategórií:

Rozvoj životného prostredia a komunít

 • - inovácie v riešení environmentálnych problémov
 • - environmentálne orientovaná revitalizácia verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť komunitný priestor
 • - komunitné záhrady, vnútrobloky v obytných štvrtiach, obnova sadov, výsadba mestských lúk
 • - obnova a realizácia náučných chodníkov
 • - komunitné kompostéry, zero waste prístupy
 • - mestské včely

Inovácie v sociálnej oblasti

 • - inovácie v riešení sociálnych problémov komunity
 • - integrácia znevýhodnených skupín
 • - streetwork, včasná intervencia, swap, integrované bývanie

Komunitné vzdelávanie

 • - rozvoj kritického myslenia rôznych skupín komunity
 • - medzigeneračné vzdelávanie, rovesnícke vzdelávanie
 • - vzdelávanie k občianskej zodpovednosti
 • - kreatívne komunitné akcie so vzdelávacím prvkom

Plné znenie grantovej výzvy
(3,2 MB pdf súbor)

Koľko a koľkým prispejeme?

Na jeden projekt prispejeme sumou 8 000 €. Projekty s nižšou či vyššou sumou budú vyradené. Spolu podporíme 25 projektov v celkovej výške 200 000 €. 15 z nich vyberie hodnotiaca komisia a 10 cez SMS hlasovanie z užšieho výberu projektov vyberie verejnosť. Ďalších 50 000 € pôjde na podporu zamestnaneckých projektov. Celkovo rozdelíme na #mamnato granty čiastku 250 000 €. Finančná spoluúčasť žiadateľa nie je povinná.

Prihlás projekt tvojej organizácie

Podporíme 25 projektov, každý sumou 8000 €.

Prihlásiť svoj projekt môžeš do 31. októbra 2019

Plné znenie grantovej výzvy

Kto môže žiadať o grant?

Jedna organizácia môže v tomto grantovom kole prihlásiť len 1 projekt. Ak ich niekto pošle viac, zaradená bude len tá žiadosť o grant, ktorá bola podaná prvá. Ostatné nebudú zaradené. Rovnako nemôže o grant žiadať organizácia, ktorá už žiada o grant v grantovom programe pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne aj keď ide o rôzne projekty.

Typy organizácií, ktoré môžu požiadať o grant:

 • - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • - nadácia
 • - občianske združenie
 • - účelové zariadenie cirkvi
 • - neinvestičný fond
 • - škola
 • - mesto, obec
 • - centrum voľného času

„Grant mamnato nám pomohol vystavať útulok pre opustené psíky v Detve, ktoré by inak skončili na ulici.”

Petra Longauerová,
Zvieratkovo SK o.z.

Aké sú dôležité dátumy a deadliny?

Prihlasovanie
1. - 31. októbra 2019
Vyhodnotenie
4. novembra 2019 - 19. januára 2020
SMS hlasovanie
20. - 31. januára 2020
Výsledky
do 4. februára 2020
Podpis zmlúv
5. februára - 13. marca 2020
Realizácia
15. marca - 31. októbra 2020
Správa a vyúčtovanie
do 31. októbra 2020

„Grant mamnato nám pomohol vystavať útulok pre opustené psíky v Detve, ktoré by inak skončili na ulici.”

Petra Longauerová,
Zvieratkovo SK o.z.

To najdôležitejšie: ako prihlásiť projekt?

Projekty sa podávajú iba online. Projekt musí spadať do jednej z týchto kategórií. Pred odoslaním si prečítajte grantové pravidlá a informácie o spracovaní osobných údajov. Vyplnený online formulár si dobre skontrolujte, dodatočne sa nebude dať upraviť.

Nezabudnite uploadnúť povinné prílohy, ktoré musia byť naskenované (povolené formáty sú pdf, jpg, jpeg, png, gif):

 • - zriaďovacia listina, štatút, resp. stanovy potvrdené Ministerstvom vnútra
 • - potvrdenie o štatutárnom orgáne, resp. o menovaní štatutárneho zástupcu
 • - doklad o pridelení IČO
 • - doklad o zriadení bankového účtu (zmluva o účte, resp. výpis z účtu)
 • - 3 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (viac ich naozaj netreba)

Kto a ako projekty hodnotí?

Z prihlásených projektov nezávislá odborná komisia v termíne od 4. novembra 2019 do 19. januára 2020 vyberie tie najlepšie, ktoré prispejú k reálnej zmene života v mestách, obciach či komunitách. Komisia vyberie 15 najlepších projektov, ktoré získajú grant a ďalších maximálne 100 projektov posunie do verejného SMS hlasovania. Ďalšie granty tak získa 10 projektov s najvyšším počtom SMS hlasov.